เว็บไซต์ประกอบการสอน อ.จักรภพ ใหม่เสน


ติดต่ออาจารย์ได้ที่ jk@rmutl.ac.th; jakrapopm@hotmail.com

สรุปคณิตศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรม


คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิศวกรรม (Discrete Mathematics for Engineering)


การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced Computer Programming)


การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)


การวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิตอล (Digital Circuit Analysis and Design)

ระบบสื่อประสม (Multimedia System)

การเขียนโปรแกรมภาษา VB.Net (VB.Net Programming)


การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)


การบริหารฐานข้อมูล (Database Administration)


การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access